3/5 - (2 امتیاز)

برای بالون معده بایست از وضعیت شاخص توده بدنی خود مطلع باشید.

محاسبه BMI
شاخص توده بدنی خود را بدست بیاورید:
bmiberegner
قد (سانتی متر)
سانتی متر
بین 125 تا 225 وارد کنید
وزن (کیلوگرم)
کیلوگرم
بین 10.0 تا 500.0 وارد کنید
محاسبه BMI Arrow
شاخص BMI ابزار سنجش سلامتی شما است.