3/5 - (2 امتیاز)

برای بالون معده بایست از وضعیت شاخص توده بدنی خود مطلع باشید.

محاسبه BMI
شاخص توده بدنی خود را بدست بیاورید:
bmiberegner
قد
سانتی متر
بین 125 تا 225 وارد کنید
وزن
کیلوگرم
بین 10.0 تا 500.0 وارد کنید
محاسبه BMI Arrow
شاخص BMI ابزار سنجش سلامتی شما است.